Regulamin strony most.synodkatowice.pl

REGULAMIN

1.            WSTĘP

1.1          Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania strony internetowej most.archidiecezja.katowice.pl (zwanej dalej „Stroną”), prawa i obowiązki Użytkowników strony, jak również zakres odpowiedzialności Administratora strony.

1.2          Użytkownik jest osobą zarejestrowaną na Stronie, korzystającą z jej zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3          Administrator (Wydawca) jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym Stronę. Wydawcą strony jest Grupa eM Media Sp z o.o., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 16, NIP: 954-23-61-348, Regon: 277464526.

1.4          Każdy Użytkownik Strony obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem użytkowania Strony. W momencie rejestracji lub – w przypadku kont zakładanych przez Administratora – w momencie pierwszego logowania Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, obowiązany jest zaakceptować postanowienia Regulaminu.

2. ZASADY KORZYSTANIA

2.1          Korzystanie ze Strony jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2          Warunkiem korzystania ze Strony jest przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3          Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z zasobów Strony zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Administratora.

2.4          Rejestracja w serwisie skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika (miejsce na Stronie, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać). Rejestracji można dokonać samodzielnie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego bądź kierując pisemną prośbę do Administratora. Przy rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania danych pozwalających na jego jednoznaczną identyfikację.

2.5          Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6          Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.

2.7          Użytkownik zamieszczający na Stronie materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo) odpowiada za ich treść oraz oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i inne następstwa działań sprzecznych z powyższym zastrzeżeniem.

2.8          Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie ze Strony lub które mogą destabilizować jej działanie.

2.9          Użytkownik Strony zobowiązuje się nie podszywać pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), a także powstrzymać od podejmowania działań na niekorzyść innych Użytkowników.

2.10        W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.8 i w pkt. 2.9 niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo zablokować profil Użytkownika, jak również podjąć stosowne czynności, w tym również takie, które zmierzają do naprawienia szkód poniesionych przez Administratora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

2.11        Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeżeli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI

3.1          Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że w ten sposób nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawnie chronionych dóbr innych osób i instytucji.

3.2          Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników na Stronie treści, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.5          Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na Stronie Administrator nabywa nieodpłatną i niewyłączną licencję na wykorzystywanie tych treści na Stronie. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Strony, w tym w działaniach promocyjnych związanych z działalnością Strony.

3.6          Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na stronie. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

3.7          Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Stronie treści, które:

  • naruszają obowiązujące w Polsce prawo;
  • naruszają prawa innych osób;
  • są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich;
  • zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt;
  • mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi;
  • zawierają spam,

ani też odnośników do stron zawierających wyżej wymienione treści (za wyjątkiem uzasadnionych merytorycznie odnośników do stron zawierających informacje o produktach, usługach etc.).

3.8          Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Użytkownika.

3.9          Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na Stronie banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10        Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności pkt. 3.7 i 3.9.

3.11        Administrator zobowiązuje się do podjęcia starań w celu zapewnienia Użytkownikom Strony jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, w szczególności te, które będą wynikiem dokonywania zmian lub ulepszeń Strony, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników.

3.13        Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Strony w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia usług w ramach Strony.

3.14        Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15        Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług Strony. W tym celu obowiązany jest wysłać do Administratora oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na Stronie materiały. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

3.16        Postanowienia punktu 3.15 zd. 4 nie dotyczą Użytkowników, których konta zostały założone w związku z pełnionymi przez nich funkcjami w Archidiecezji Katowickiej, przez cały czas pełnienia funkcji.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1          W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.2          Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4.3          Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich i prawo do żądania ich usunięcia.

4.4          Administratorem bazy danych jest Archidiecezja Katowicka. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników Strony.

4.5          Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem.

4.6          Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, aby podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.7          Administrator, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją Strony, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników Strony.

4.8          Administrator informuje, że w niektórych częściach Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.

4.9          Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu Strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych części Strony.

4.10        Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.

4.11        Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

4.12        Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów dających dostęp do Konta Użytkownika. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet, również takie, które może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

5. PRZEPISY KOŃCOWE

5.1          Wszelkie prawa do Strony zastrzeżone są na rzecz Archidiecezji Katowickiej.

5.2          Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Stronie materiałów własnych (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Archidiecezji Katowickiej. Ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza Stroną wymaga osobnej zgody Administratora.

5.3          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały reklamowe zamieszczane na Stronie.

5.4          Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na Stronie treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

5.5          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów Strony.

5.6          Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

5.7          Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Last modified: Saturday, 24 November 2012, 7:00 PM